Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

Vzhľadom k aktuálnej situácií sa žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021 budú prijímať  bezkontaktne.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomností detí.

 1. Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje
 1. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a
 2. vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
 1. Zákonný zástupca dieťaťa predloží
 1. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
 2. vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 3. rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.
 1. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.
 2. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt.V prípade vyššieho záujmu rodičov o prijatie dieťaťa ako sú kapacitné možnosti školy uprednostňujeme prijímanie detí v tejto postupnosti:

Deti, ktoré:

 •  majú odloženú povinnú školskú dochádzku
 •  v šk. r. 2020/2021 dovŕšia 6 rokov (predškoláci)
 •  v roku 2020 dovŕšia najmenej 3 roky.
 •  v prípade, že všetky deti splnia podmienky na prijatie bude pri výbere rozhodovať aj dátum narodenia dieťaťa.

Žiadosť zákonný zástupca podá:

 • E-mailom na adresu materskej školy (msuhrovec@gmail.com) v termíne do 31.05. 2020 
 • Pokiaľ nemá možnosť podať žiadosť e-mailom, tak osobne. Jeden zákonný zástupca príde do materskej školy SNP 5, Uhrovec, kde odovzdá vyplnenú a podpísanú (od oboch zákonných zástupcov) žiadosť o prijatie dieťaťa, za dodržania hygienických-epidemiologických opatrení v termínoch 21.05. a 22.05. 2020 v čase od 10:00 do 16:00 hod. 


Ostatné podmienky prijímania detí v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. ostávajú nezmenené. 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľ ZŠ s MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 15.júla 2020


Žiadosť sa dá stiahnuť z internetovej stránky www.zsuhrovec.sk -> Škola -> Dokumenty ->Školská dokumentácia -> Rok 2020 -> Prihláška do MŠ.


https://www.zsuhrovec.sk/dokumenty#skolska-dokumentacia