V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 a na základe Rozhodnutia Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 ktorým rozšíril výnimku z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. nariadeného opatrením č.OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020  ktorým sa  s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ.  

Obec Uhrovec ako zriaďovateľ  Základnej školy s materskou školou, SNP 5,  Uhrovec rozhodlaod 1. júna 2020 otvoriť  materskú školu pre deti materskej školy, základnú školu   pre žiakov 1. až 5. ročníka základnej školy, prevádzku školského klubu detía v spolupráci s riaditeľstvom ZŠ s MŠ  SNP 5, Uhrovec, stanovuje nasledovné 


Pokyny na prevádzku a vnútorný režim základnej školy 

od 1. júna 2020 do konca školského  roka  2019/2020


Príchod do školy:

 • Dochádzajúci žiaci (podľa príchodu autobusu) -  7. 15 hod.

(Spoje z obcí budú premávať od 1. 6. 2020 tak ako pred uzatvorením škôl).

 • Ostatní žiaci  (žiaci s trvalým pobytom v Uhrovci) – 7. 25 hod.
  • Žiaci počas cesty do školy rešpektujú všetky hygienické nariadenia. 
  • Žiaci budú čakať s rúškami na tvári v priestoroch pred školou na označených miestach a v potrebných odstupoch. V záujme bezpečnosti môžu žiaci prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
  • Žiaci prejdú každodenným ranným zdravotným filtrom. Pri vstupe do školy bude žiakom odmeraná teplota bezdotykovým teplomerom. Žiak, ktorý bude mať zvýšenú teplotu odíde v sprievode zákonného zástupcu domov a vyučovania sa nemôže zúčastniť.
  • Vstup rodičov do budovy je zakázaný!
  • Žiak vojde do priestorov školy, kde si vydezinfikuje ruky dezinfekčným gélom (zásobníky sú umiestnené pri dverách). Odíde do svojej triedy (skupiny), kde si môže rúško zložiť. Žiak si do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška). Žiak nosí rúško všade v interných a externých priestoroch školy okrem svojej skupiny, kde prebieha výchovno – vzdelávací proces.  Škola zabezpečí rezervné jednorazové rúška pre prípad, že by si žiak rúško poškodil, alebo inak znehodnotil.
  • Žiak si v triede priebežne umýva ruky podľa pokynov, ktoré sú v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami. Žiaci budú mať v triedach a na toaletách k dispozícii dávkovače s dezinfekčným mydlom a dávkovače s papierovými jednorazovými utierkami. Textilné uteráky sú zakázané.
  • Je zakázané, aby žiak svojvoľne opúšťal triedu, prestávku bude tráviť vo svojej triede.
  • Pred presunom na obed si žiaci dôkladne umyjú ruky. Na obed sa presúvajú podľa harmonogramu, pri jednom stole sedia iba žiaci z jednej skupiny, aby sa predišlo miešaniu skupín. Stravu vydávajú kuchárky spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlonedokladajú a neberú si ani príbory. Po odobedovaní skupiny, zamestnanci kuchyne pozbierajú taniere a vyčistia stoly, pripravia príbor a hlboký tanier na stoly a  až potom nastúpi ďalšia skupina.

Úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa:Vyučovanie

Obed

1. ročník

07. 30 -  11. 10 hod.

11. 10 hod.

2. ročník

07. 30 – 11. 20 hod.

11. 20 hod.

3. ročník

07. 30 – 11. 30 hod.

11. 30 hod.

4. ročník

07. 30 – 11. 40 hod.

11. 40 hod.

5. ročník

07. 30 – 11. 50 hod..

11. 50 hod.


Tí žiaci, ktorí nebudú prihlásení na obedy a do ŠKD, odchádzajú hneď po vyučovaní domov.

Pokyny sa môžu priebežne podľa vzniknutej situácie doplniť. 


Výchovno vzdelávací proces

  • Žiaci budú rozdelení do skupín, v jednej skupine bude maximálne  20 žiakov.
  • Pedagogickí zamestnanci budú v triedach používať ochranné štíty,  v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno –vzdelávacom procese.


Zákonný zástupca

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky/utierky. Dieťa môže nosiť aj svoj vlastný dezinfekčný prostriedok.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy do konca školského roku 2019/2020.
  • Predloží pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Zákonní zástupcovia sú povinní oboznámiť sa s organizáciou a podmienkami výchovy a vzdelávania MŠ /ZŠ  do konca školského roka 2019/2020 v zmysle nasledovných pokynov a pokynov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.


Školský klub detí

 • Školský klub detí bude v prevádzke v čase  od 05. 45 hod do 14. 45 hod. Prosíme rodičov, aby pri prevzatí svojho dieťaťa telefonicky kontaktovali vychovávateľku daného oddelenia. Vstup rodičov do budovy školy je zakázaný. 


 Záujmové útvary:

  • Počas mesiaca jún 2020 nebudú fungovať žiadne záujmové útvary organizované školou.


Vážení rodičia, napriek obmedzujúcim hygienickým predpisom sa už na Vaše deti tešíme a veríme, že vzniknutú situáciu spoločne zvládneme.


V dokumentoch nájdete vyhlásenie, ktoré je potrebné vyplniť: https://www.zsuhrovec.sk/admin/dokumenty


Uhrovec, 25. 05. 2020 PaedDr. Roman Ševčík, riaditeľ školy