Vážení rodičia, milí žiaci.

Uvedomujeme si, že hlavne pre deti a dospievajúcu mládež v obciach, kde nie sú také možnosti využívania voľného času po skončení vyučovania ako v mestách, je naša škola so svojim areálom často jedinou možnosťou aktívneho využitia voľného času. Aj v školskom roku 2017/2018 bude na základnej škole v Uhrovci fungovať pre deti a mládež z celého regiónu množstvo záujmových útvarov, kde majú mladí ľudia možnosť tráviť svoj voľný čas, rozvíjať svoje záujmy a nadanie a prehlbovať si svoje vedomosti. Má to veľký význam v ďalšom osobnostnom raste detí, ale aj v rámci prevencie kriminality mladistvých. Preto ZŠ Uhrovec pre vás pripravila prehľad záujmových útvarov - krúžkov, ktoré môžu žiaci našej školy, ale aj ostatné deti z celého regiónu navštevovať už od októbra 2017.

V tomto školskom roku opäť prevezmú žiaci nasej školy od nasej školy vzdelávací poukaz, ktorý reprezentuje osobitný štátny finančný príspevok na ich záujmové vzdelávanie na školský rok 2017/2018. Každý žiak môže vzdelávací poukaz do 21. septembra 2017 odovzdať našej škole, ktorá bude v tomto školskom roku záujmové vzdelávanie poskytovať. Vzdelávacím poukazom získa naša škola finančný príspevok zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít, ktoré žiakom poskytuje. Tento príspevok však nenahrádza poplatok, ktorý školskému klubu detí (školskej družine) uhrádza žiak (resp. zákonný zástupca). každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity v škola tak ako doteraz.

Veríme, že záujmové vzdelávanie poskytované bezplatne formou rôznych krúžkov v škole, resp. v školskom klube detí, bude pre žiakov ZŠ v Uhrovci aj v tomto školskom roku vítanou formou naplnenia ich voľného času.

Zoznam ponúkaných záujmových krúžkov na rok 2017/2018 nájdete v sekcii Štúdium -> Krúžky

Krúžky poskytované Ars Akademy súkromnou ZUŠ Veľké Uherce a ZUŠ Dezidera Kardoša Bánovce nad Bebravou sú spoplatnené osobitne

Bližšie informácie o vzdelávacích poukazoch a ich použití poskytne naša škola. Informácie o vzdelávacích poukazoch a záujmových krúžkoch na ZŠ v Uhrovci si môžete vyžiadať u riaditeľa školy.