Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, SNP 5,  Uhrovec, PaedDr. Roman Ševčík,  oznamuje žiakom tunajšej školy, že dňa

21. marca 2018 (streda)

poskytne žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Riaditeľské voľno bude poskytnuté žiakom 5. – 8. ročníka z dôvodu Testovania 9 – 2018 žiakov deviateho ročníka. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň bude v prevádzke školská jedáleň a školský klub detí.

Vo vyučovaní sa bude pokračovať 22. marca 2018 (štvrtok).