Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, SNP 5,  Uhrovec, PaedDr. Roman Ševčík,  oznamuje žiakom tunajšej školy, že dňa 

03. apríla 2019 (streda) poskytne žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Riaditeľské voľno bude poskytnuté žiakom 5. – 8. ročníka z dôvodu Testovania 9 – 2019 žiakov deviateho ročníka.

Vo vyučovaní sa bude pokračovať 04. apríla 2019 (štvrtok).