Roman Ševčík

Riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec

História ZŠ s MŠ Uhrovec

História našej školy sa začala písať v období habsburgskej monarchie, keď z bývalej maďarskej vyššej ľudovej školy, ktorá bola v roku 1911 premiestnená do Bánoviec nad Bebravou, vznikla štátna ľudová škola. Správcom ľudovej školy bol Alexander Trančík. Štátna meštianska škola v Uhrovci bola zriadená výnosom ministerstva školstva a národnej osvety zo dňa 2. februára 1937 ako expozitúra štátnej meštianskej školy v Bánovciach nad Bebravou. Týmto bola splnená túžba uhrovských občanov, i občanov okolitých dedín, ktorí museli posielať svoje deti do meštianskej školy v Bánovciach nad Bebravou – jedinej meštianskej školy v celom okrese. Najväčšiu zásluhu o zriadenie tejto školy má obvodný notár A. Baračík a školský inšpektor Ján Obetko. V školskom roku 1937/38 bolo do školy zapísaných 140 žiakov. Keďže škola ešte nemala svoje vlastné priestory, bola umiestnená v továrenských miestnostiach bývalých Zayovych palicových závodov. V roku 1939 bola škola na základe výnosu ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave zrušená.

V roku 1945 bola škola výnosom Povereníctva SNR pre školstvo a osvetu znovuzriadená a súčasne premenovaná na Štátnu meštiansku školu v Uhrovci. V školskom roku 1945/46 navštevovalo školu už 207 žiakov. Škola ešte stále fungovala v továrenských priestoroch paličkárne, ktoré boli majetkom Jána Kišša, obchodníka v Trenčíne, kde boli tri triedy a úradná miestnosť. Jedna trieda bola umiestnená na cirkevnom Zborovom dome a jedna v budove na Štátnej ľudovej škole. V školskom roku 1946/47 bola škola premiestnená do kaštieľa bývalého grófa Zaya v Uhrovci. Tým boli všetky triedy pohromade v jednej budove, do ktorej bolo v roku 1947 zavedené elektrické osvetlenie. V roku 1961 bola odovzdaná do užívania nová školská 13 triedna budova, ktorá funguje až dodnes. Zásluhu na rozvoji školy v minulosti malo mnoho pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ktorý venovali mnoho síl na výchovnú a vzdelávaciu činnosť.

Súčasnosť

Od 1. Júla 2002 sa zriaďovateľom Základnej školy v Uhrovci stala obec Uhrovec. Súčasťou základnej školy sa stala aj materská škola a tým sa oficiálnym stal názov Základná škola s materskou školou Uhrovec.

V súčasnosti škola ponúka ...