Aj v školskom roku 2017/2018 bude na základnej škole v Uhrovci fungovať pre deti a mládež z celého regiónu množstvo záujmových útvarov, kde majú mladí ľudia možnosť tráviť svoj voľný čas, rozvýjať svoje záujmy a nadanie a prehlbovať si svoje vedomosti. Mát to veľký význam v ďalšom osobnostnom raste detí, ale aj v rámci prevencie kriminality mladistvých. Preto ZŠ Uhrovec pre vás pripravila prehľad záujmových útvarov - krúžkov, ktoré môžu žiaci našej školy, ale aj ostatné deti z celého regiónu navštevovať už od októbra 2017.

Veríme, že záujmové vzdelávanie poskytované bezplatne formou rôznych krúžkov v škole, resp. v školskom klube detí, bude pre žiakov ZŠ v Uhrovci aj v tomto školskom roku vítanou formou naplnenia ich voľného času.

Krúžky poskytované Ars Akademy súkromnou ZUŠ Veľké Uherce a ZUŠ Dezidera Kardoša Bánovce nad Bebravou sú spolatnené osobitne

Bližšie informácie o vzdelávacích poukazoch a ich použití poskytne naša škola. Informácie o vzdelávacích poukazoch a záujmových krúžkoch na ZŠ v Uhrovci si môžete vyžiadať u riaditeľa školy.

  • Zápasnícky krúžok
  • Po slovensky spisovne
  • Športový krúžok
  • Krúžok mladých priateľov poľovníctva a ochrancov prírody
  • Tanečný krúžok
  • Čitateľský krúžok
  • Gitarový krúžok
  • Hra na zobcovú flautu

Zápasnícky krúžok

vedúci: Milan Urbánek
Vaše deti majú možnosť navštevovať úspešný zápasnícky krúžok. 
Mladí športovci sa pravidelne zúčastňujú na krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach na Slovensku a v zahraničí, zápasia celoročnú krajskú ligu žiakov a celoslovenskú dorasteneckú ligu.

Po slovensky spisovne

vedúci: Janett Mokráňová
Pre 9. ročník ZŠ

Krúžok je určený pre žiakov 9. ročníka. Súčasťou práce bude príprava na Testovanie 9 - 2018 a prijímacie skúšky na strednú školu.

Športový krúžok

vedúci: Peter Janáč
Pre 2. stupeň ZŠ

Žiaci prostredníctvom kolektívnych športov ako futbal, hádzaná či basketbal získajú hravou formou pohybové zručnosti. Súčasťou hodín bude aj strečing a možnosť reprezentácie ZŠ Uhrovec na rôznych športových podujatiach a súťažiach.

Krúžok mladých priateľov poľovníctva a ochrancov prírody

vedúci: Miroslava Škreková
Žiaci budú získavať poznatky z biológie, zoológie a kynológie. Praktická časť záujmového útvaru bude zameraná na starostlivosť o poľovnú zvera a jej ochranu.

Súčasťou krúžku bude aj streľba zo vzduchovej pušky.

Tanečný krúžok

vedúci: Ingrid Valachová
Pre 2. stupeň ZŠ

Tanečný krúžok je uameraný na výchovu detí k tanečnému pohybu a na získanie tanečných základov zo spoločenských tancov.

Čitateľský krúžok

vedúci: Ľudmila Adameová
Pre 1. stupeň ZŠ

Cieľom čitateľského krúžku je podporiť deti pri budovaní vlastných čitateľských návykov, ukázať im radosť z čítania a príjemne stráveného času nad knihou.

V priateľskom prostredí deti dostanú možnosť knihu si prelistovať, popozerať a prečítať alebo počúvať toho, kto práve číta. 

Čítanie je tu predstavené ako prostriedok širokého spektra zábavných činností, ktoré vedú k výraznému rozvoju fantázie a predstavivosti.

Gitarový krúžok

vedúci: Katarína Chudobová
Pre 2. stupeň ZŠ

Cieľom gitarového krúžku je oboznámiť deti so základmi hudobnej teórie, rozvíjať u detí hudobnú fantáziu, naučiť ich hrať na hudobnom nástroji a viesť ich k vlastnej hudobnej tvorbe.

Hra na zobcovú flautu

vedúci: Ingrid Valachová
Pre 1. stupeň ZŠ

Deti sa oboznámia s flautou, jej časťami a starostlivosťou o ňu. Naučia sa správne držanie ako i  správne fúkanie do flauty.

Hra na zobcovú flautu rozvíja u detí lásku k hudbe, hudobné cítenie ako i rytmickú a sluchovú predstavivosť.